thichchoigame.com Plays 85

Bold Boy Room Escape

Loading...Jack nhốt bạn trong phòng trong một cuộc cãi lộn và bạn nhận ra điều đó ngay bây giờ. Nếu bạn muốn anh ấy cảm nhận được nắm đấm của bạn, tốt hơn nên thoát khỏi phòng trước khi anh ấy đi quá xa.
Nhìn xung quanh căn phòng để nhấp và thu thập đồ vật trong kho đồ mà bạn có thể sử dụng để trốn thoát. Sử dụng chúng duy nhất hoặc kết hợp chúng để có được miễn phí từ nơi này.