thichchoigame.com Plays 88

Kids Pet Coloring

Loading...Đã bao giờ tự hỏi tại sao động vật được xác định với một màu sắc cụ thể? Nếu bạn muốn thiết kế lại chúng với các màu khác, hãy nhảy vào và cho chúng màu bạn chọn. Hãy vui vẻ bằng cách tô màu chó, voi và thỏ với màu sắc bạn chọn.
Nhấp vào một trong các màu trong bảng màu và thả nó vào hình ảnh. Khi bạn đã hoàn thành với một bản vẽ, nhấp vào biểu tượng tiếp theo để chuyển sang bản vẽ khác. Khi bạn đã hoàn thành tất cả nhấp vào biểu tượng thực hiện. Nhấp vào thiết lập lại nếu bạn muốn sửa đổi.